Po kilkuletniej przerwie w naszej szkole znów działa sklepik szkolny. Opiekę nad sklepikiem sprawuje pani Katarzyna Białkowska.

 

sklepik


 

REGULAMIN SKLEPIKU UCZNIOWSKIEGO

Założenia ogólne

 1. Sklepik uczniowski odgrywa szczególną rolę wychowawczą w działalności Samorządu Uczniowskiego.
 2. Dla ogółu społeczności uczniowskiej sklepik stanowi źródło zaopatrzenia w podstawowe artykuły bez konieczności opuszczania pomieszczeń szkoły i narażania się na niebezpieczeństwa z tym związane.

Cele

 1. Kształtowanie nawyków gospodarności.
 2. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
 3. Rozwijanie nawyków oszczędzania.
 4. Rozwijanie nawyków właściwego i planowego gospodarowania funduszami społecznymi.
 5. Wzmacnianie więzi społecznej między członkami grupy zjednoczonej wspólnotą celów, wzajemną życzliwością.
 6. Kształtowanie odpowiedzialności i dojrzałosci spolecznej.
 7. Zdobywanie samodzielności w konkretnych czynnościach gospodarczych.
 8. Rozwijanie uczciwości.
 9. Rozwijanie obowiązkowości.
 10. Wykorzystanie entuzjazmu i optymizmu dzieci.
 11. Kształtowanie nawyków higieny.
 12. Uzyskanie funduszy w całości przeznaczonych na działalność samorządu.
 13. Zapewnienie uczniom naszej szkoły możliwości zakupu podstawowych artykułów.

Organizacja sklepiku

 1. Załogę sklepiku wybiera opiekun sklepiku po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
 2. Cała załoga sklepiku stanowi jego radę, w której wszyscy członkowie mają jednakowe prawa (nie wybiera się żadnych osób funkcyjnych).
 3. Opiekun sklepiku podejmuje też decyzję o ilości osób stanowiących załogę sklepiku, ale wskazanym jest, aby jej liczebność pozwalała na utworzenie przynajmniej dwóch zmian.
 4. Wszyscy członkowie załogi sklepiku zobowiązani są w równym stopniu do sprzedaży towarów, zaopatrzenia sklepiku, prowadzenia go zgodnie z przepisami sanitarnymi i BHP, dbania o ład i porządek w pomieszczeniach.
 5. Wszyscy członkowie w jednakowym stopniu odpowiadają finansowo za ewentualne straty.
 6. Załoga sklepiku nie otrzymuje za swą pracę żadnego wynagrodzenia pieniężnego.
 7. Na zakończenie roku szkolnego wszyscy członkowie załogi otrzymują nagrody książkowe, wydawnictwa multimedialne lub dofinansowania do wycieczek szkolnych pod warunkiem, że dokonywane rozliczenia nie wykazywały braków.
 8. Kluczami do pomieszczenia sklepiku dysponują wyłącznie sprzedawcy i opiekun. Dorabianie kluczy jest zabronione. W razie zagubienia klucza należy wymienić zamek.
 9. W przypadku gdy załogę sklepiku stanowią uczniowie kończący szkołę, są oni zobowiązani do przygotowania swoich następców.

Fundusze

 1. Działalność komercyjna sklepiku jest działalnością drugoplanową.
 2. Średnia marża nie może przekraczać 20%.
 3. Wszelkie fundusze uzyskane ze sprzedaży towarów w sklepiku zostają przeznaczone wyłącznie na działalność Samorządu Uczniowskiego, a w szczególności na:
  – dofinansowania udziału w wycieczkach,
  – zakup sprzętu dla potrzeb społeczności uczniowskiej,
  – zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Samorząd,
  – inne wydatki w zależności od aktualnych potrzeb.
  – nagrody rzeczowe dla uczniów wyróżniających się w działalności społecznej wręczane na koniec roku szkolnego.
 4. O wszystkich wydatkach decyduje Rada Samorządu Uczniowskiego, w porozumieniu z Komisją Rewizyjną.
 5. Wszystkie decyzje dotyczące wydatków musi zatwierdzić opiekun Samorządu Uczniowskiego, który jest dysponentem funduszy.
 6. Fundusze uzyskane ze sklepiku są dodawane do innych funduszy Samorządu i przetrzymywane na książeczce SKO.
 7. Sklepikarze dokonują codziennie rozliczenia sklepiku we własnym zakresie.
 8. Szczegółowe rozliczenia (z udziałem opiekuna) przeprowadzane są raz w tygodniu oraz przy przekazywaniu towaru drugiej zmianie.
 9. Rozliczenia te są podstawą do miesięcznego raportu zawierającego bilans sprzedaży i zakupów.
 10. Bilans ten zostaje wpisany do księgi finansowej samorządu.