Samorząd Uczniowski

samorząd

W dniu 30 września 2021 roku odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego.

Wybory były powszechne – w głosowaniu brali udział wszyscy uczniowie szkoły.

Oto skład nowego Samorządu Uczniowskiego wybranego głosami ogółu uczniów:

 

Przewodniczące – Zuzanna Maciesiak i Natalia Kacprzyk – kl. VIII

Zastępca – Zuzanna Kozłowska – kl. VIII

Członkowie:

Krystian Grochala – kl. V

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego  jest pani Małgorzata Sobieraj


 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Wybrane w demokratycznych wyborach organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów ..
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu ,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Rzecznika Praw Ucznia.
 1. Samorząd uczniowski opiniuje w szczególności:
 • program wychowawczy szkoły,
 • wewnątrzszkolny system oceniania.
 1. Samorząd ma prawo poprosić każdego członka rady pedagogicznej i rady rodziców o pomoc w realizacji zadań.
 2. Samorząd uczniowski, na prośbę dyrektora, może wyrazić opinię o pracy nauczyciela.
 3. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie przestrzegania zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 4. W razie nieprzestrzegania zasad wymienionych w punkcie 8 ustala się co następuje:
 • uczeń zgłasza swoje zastrzeżenie do przewodniczącego SU,
 • przewodniczący SU, w uzgodnieniu z opiekunem, przedstawia sprawę wychowawcy klasy,
 • wychowawca rozstrzyga sporne kwestie z nauczycielem przedmiotu,
 • sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja w spornej sprawie jest ostateczna.