Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Lniśnie
w roku szkolnym 2020/2021

PRZEWODNICZĄCY:

Justyna Rosińska

Z-CA PRZEWODNICZACEGO:

Justyana Kowalska

 SKARBIK: 

Paulina Trębska

CZŁONKOWIE:

Marta Belina

Maria Pazura 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca: Anna Ebert

Karolina Obrycka

Anna Lach

 


 

RADA RODZICÓW

Rada rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny. Rada rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole. 

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • Występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 • Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
 • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.
 • Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, Dyrektora i nauczycieli.
 • Przedstawiciele Rady Rodziców maja prawo uczestnictwa w komisji konkursowej wybierającej Dyrektora szkoły.

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań. Zajmuje się również gromadzeniem funduszy
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły,
a także ustala zasady użytkowania tych funduszy.

Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze m.in. na:

 • Nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach
 • Bale karnawałowe, andrzejkowe
 • Słodycze i dekoracje na bale
 • Pomoce dydaktyczne
 • Nagrody książkowe dla najlepszych uczniów
 • Wydatki okolicznościowe


Szanowni Państwo,

            Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

 

Numer konta Rady Rodziców: 98 9288 1040 1560 0824 2000 0010