Szkoła jest placówką publiczną oświatowo – wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa Gminy Godzianów.  Nadzór  pedagogiczny  sprawuje  Kuratorium  Oświaty w  Łodzi  Delegatura w Skierniewicach.

Szkoła   działa  zgodnie  z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o   systemie   oświaty   ( tekst   jednolity   Dz.  U. z 2004  r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  oraz  Statutem  Szkoły Podstawowej w Lniśnie.

Budżet Szkoły Podstawowej w Lniśnie na rok 2011 wynosi:

Wydatki –                  zł

Dochody –  ?????..zł