naszepraceUwaga! Ważna informacja dla rodziców! 

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników – Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r.- ?Wyprawka szkolna?, informujemy o przyjętych założeniach realizacji programu w roku szkolnym 2013/2014.

1. Komu przysługuje dofinansowanie na zakup podręczników w Gminie Godzianów

Dofinansowanie na zakup podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014  w Gminie naukę w klasach:

? I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 139, poz. 992 ze zm.), czyli 539,00 zł netto

? II-IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), czyli   456,00 zł netto  na osobę w rodzinie

? II-IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe 456,00 zł netto na osobę w rodzinie, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Należy pamiętać, że wniosek taki musi zawierać uzasadnienie. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV.

? Dofinansowanie do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego jest przyznawana uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych . Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

2. Termin składania wniosków ? Termin składnia wniosków o dofinansowanie ? DO 6 września 2013 r. u dyrektora szkoły.

3. Kto może złożyć wniosek

? Rodzice,

? Opiekun prawny,

? Rodzina zastępcza

? Nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

4. Dowód zakupu podręczników:

? faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna

? rachunek, paragon

? oświadczenie o zakupie podręczników z informacją o rozliczeniu wydatków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. ?Wyprawka szkolna?

? w przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu oraz podpis podmiotu dokonującego zakupu.

5. Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania

– dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – do kwoty 225 zł

– dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej – do kwoty 225 zł

– dla uczniów klasy V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł

– dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej  – 325 zł

– dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum do kwoty 325 zł

Wyżej wymieniona informacja dotyczy szkół w Gminie, pełna informacja zamieszczona jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 Wniosek do pobrania PDF